เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                         ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลาวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม 1. ชื่อนางสาวจันทร์สุดา  บุญเลิศ
    รหัสนักศึกษา 574101057
    คบ. 1 ภาษาไทย

2. ชื่อนางสาวกนกกร  นะสีโต
    รหัสนักศึกษา 574101009
    คบ. 1 ภาษาไทย
3. ชื่อนางสาวสุกัญญา  ช่างยันต์
    รหัสนักศึกษา 574101044
    คบ. 1 ภาษาไทย